سوالات متداول
سفارش من به موقع به دستم نرسیده است. چه کنم؟
شما می‌توانید از طریق فرم پیگیری سفارش شماره سفارش خود را ارسال بفرمایید تا کارشناسان خدمات مشتریان با شما تماس بگیرند.
می‌خواهم سفارش خود را لغو کنم. چه کنم؟
شما می‌توانید شماره سفارش خود را از طریق فرم لغو سفارش وارد کنید یا با تماس تلفنی با واحد خدمات مشتریان سفارش خود را لغو کنید.
چطور برای بازگشت سفارش اقدام کنم؟
برای بازگشت کالای خریداری شده می‌توانید از طریق صفحه درخواست بازگشت کالا درخواست خود را ثبت‌کنید تا با شما تماس بگیریم.
چطور برای تعویض سایز کالای خریداری‌شده اقدام کنم؟
برای تعویض سایز کالا میتوانید از طریق فرم تعویض سایز کالا شماره سفارش خود را وارد کنید، سپس در قسمت توضیحات کد کالای مورد نظر را به همراه سایز فعلی و سایزی که ‌می‌خواهید کالای خریداری شده با آن تعویض شود، وارد‌کنید.
از خدمات نوژا شکایت و درخواست رسیدگی دارم. چه کنم؟
شما می‌توانید انتقادها و شکایات خود را از طریق فرم ارسال شکایات برای ما بفرستید تا کارشناسان ما در اولین فرصت به آن رسیدگی کنند.
در استفاده از سایت نیاز به راهنمایی دارم. چه کنم؟
شما می‌توانید با مراجعه به صفحه راهنمای مشتریان اطلاعات کامل را دریافت کنید. در صورتی که مشکل شما حل نشد، می‌توانید بوسیله فرم اشکال در استفاده از سایت مشکلتان را با ما درمیان بگذارید. شما همچنین می‌توانید برای راهنمایی بیشتر در ساعات اداری با کارشناسان ما تماس بگیرید.
برای بهبود خدمات نوژا پیشنهاد دارم. چطور ارسال کنم؟
شما می‌توانید از طریق فرم ارسال پیشنهادات نظرات ارزشمند خود را برای بهبود خدمات مشتریان ارسال کنید.

صفحات :

مرتب کردن بر اساس فیلتر ها
ژانوس | janus
شـرکت دانـش بنیـان ژرف اندیشـان نوید سـامت در سـال 1391 توسـط جمعـی از اعضـای هیـات علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا هــدف ســاخت و عرضــه محصــوالت و خدمــات برگرفتــه از دانــش  ایشـان تأسـیس گردیـد تـا حاصـل سـالها تحقیـق و تــاش در زمینــه درمــان جدیــد بیماریهــا بــه مرحلــه 
عمــل برســد. پــس از ماههــا جلســه و انتخــاب تیــم   کاری، ابتــدا در زمســتان 1392 موافقــت ریاســت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دریافــت گردیــد و در تابســتان 1393 شــرکت ژرف اندیشــان نویــد ســامت ژانــوس جهــت ارائــه محصــوالت دارویـی، آرایشـی و بهداشـتی در اداره ثبـت شـرکتها، 
ثبـت و فعالیـت خـود را آغـاز نمـود. در سـال 1395 ژانــوس موفــق بــه اخــذ نشــان دانــش بنیــان نوپــا از معاونـت فنـاوری ریاسـت جمهـوری گردیـد. ژانـوس قصــد دارد تــا عــاوه بــر تامیــن نیازهــای دارویــی متخصصیـن ارجمنـد در درمـان بیمـاران، نسـبت بـه   ارائــه فرموالســیون هــای نویــن نیــز اقــدام نمایــد.

محلول موضعی ضد شپش نو-لایس 200 میل

محلول موضعی ضد شپش نو-لایس 200 میل

موجود نیست

36000

4%